Õppekorralduse alused

Kasvuruum OÜ (reg 11534974) on 2008 loodud koolitus- ja nõustamisettevõte. TKH majandustegevuse teavitus 214633.


Kasvuruum OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

1. Õppetöö korraldus.

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.2 Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes, läbides mooduleid täienduskoolituse õppekavadest.

1.3 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis vastava koolituse registreerimisvormil või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel. Registreerumise järgselt tuleb automaatne kinnitus registreerumise kohta osaleja e-kirja aadressile. Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja astunud seega lepingulisse suhtesse Kasvuruum OÜ-ga

1.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

1.5 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

1.6 Kasvruum OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

2.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

2.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

2.3 Õppija võib koolitustelt välja arvata järgmistel põhjustel: 1) isiklik sooviavaldus; 2) korduvad eksimused üldiste eetiliste normide suhtes (vaimne-, emotsionaalne- või füüsiline vägivald vms.); 3) esitatud arve maksmata jätmine.

3. Koolitusest loobumine.

3.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

3.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

3.3 Koolitusest loobumise teatamisel kaks kui kuus kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

3.4 Kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei tagastata.

3.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

3.6 Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata.  Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab osaleja liituda mõne järgmise grupiga.

Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Kasvuruum OÜ täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Kasvruum OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Kasvuruum OÜ õppekorralduse alustest.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.

1.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

1.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ja andragoogiline või pedagoogiline kõrgharidus

2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

4.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.

Isikuandmete kaitse

Kasvuruum OÜ väärtustab isikuandmete kaitset ning lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

1. Koolitusele registreerimisel küsitakse osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi.

1.1 Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

2. Kuidas andmeid töödeldakse?

2.2 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.

2.3 Kasvuruum OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.

3. Osapoolte õigused ja vastutus.

3.1 Kasvuruum OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi enda kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustustes meedias.

3.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda.

3.3 Kasvruum OÜ on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.

3.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Kasvuruum OÜ-lt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.

3.5 Kasvuruum OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.

3.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.