Õppekavad:

Emotsionaalne paindlikkus – vastupanust vastuvõtmiseni


ÕPPEKAVARÜHM

Integreeritud haridus.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtrühm)

Sobib kõigile, kes soovivad arendada isiklikku või organisatsiooni emotsionaalset paindlikkust.

ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE,
PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL

Kogumaht: 32 ah
Auditoorne töö: 3 x 6 ah
Iseseisev töö: 14 ah

ÕPPE SISU

Kursuse eesmärk on:

 • Toetada arusaama kujunemist emotsionaalse paindlikkuse olulisusest ja selle arendamise võimalustest.
 • Anda oskused emotsionaalse paindlikkuses suurendamiseks organisatsioonides ja meeskondades.
 • Aidata luua organisatsioonikultuuri, kus kõigi heaolu ja potentsiaali avaldumine on toetatud.
 • Võimekuse kasv, et toime tulla keeruliste olukordade ja konfliktidega.

Kogemuspõhisel koolitusel käsitletavad teemad:

1. Koolituspäev

Emotsionaalse paindlikkuse mõiste ja selle mõõtmine. Emotsionaalse paindlikkuse tegurid. Mõtteviisid ja uskumused ning nende mõju käitumisele.

2. Koolituspäev

Emotsionaalne paindlikkus ja kohaolu. Suhted, emotsioonid ja vajadused. Stress ja selle juhtimine.

3. Koolituspäev

Päästikud. Taastumine, vastupidavus ja individuaalsed tugevused. Hoiakud, harjumused ja tõhusus. Väärtused ja emotsionaalne paindlikkus. Väärtustav uurimine. Enesekaastunne.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 • Teab, kuidas jääda tõhusaks ja keskendunuks ka pingelisel ajal.
 • Oskab end maandada ja laadida stressirohketel päevadel.
 • Teab, mis on emotsionaalne paindlikkus, ning mõistab, mis seda mõjutab ning kuidas seda arendada.
 • Oskab märgata oma tundeid ja nendega seotud vajadusi ning vähendada tunnetest juhitud soovimatuid reageeringuid.

ÕPPEKIRJANDUS

Boniwell, I (2014). Positiivne psühholoogia Äripäev
Caddy, A. (2017). Kohalolu. Äripäev
David, S (2018). Emotsionaalne paindlikkus. Äripäev
Neff, K. (2017). Enesekaastunne. Äripäev
Seligman, P (2008). Ehe õnn. Väike vanker

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Hubane ja mugav ruum, mis võimaldab liikumist ning paaris- ja grupitööd.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Eneseanalüüsi koostamine Õppija on analüüsinud oma emotsionaalset paindlikkust; toonud välja oma tugevused ja arengukohad; sõnastanud eesmärgi ja arenguplaani soovitud oskuste arendamiseks.
Õpipäeviku koostamine Õppija on koostanud õpipäeviku, kus reflekteerib oma õppimisprotsessi vastavalt seatud eesmärkidele ja kriteeriumitele.

Väljastatavad dokumendid:

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on täitnud hindamiskriteeriumid ja osalenud koolitusel vähemalt 75 % ulatuses. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekava koostaja: MA Kaia Lainola, MA Sirle Roots.
Koolitaja kompetents: MA haridusteadustes.

KohaloluKunst


ÕPPEKAVARÜHM

Integreeritud haridus

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtrühm)

Sobib kõigile, kes soovivad arendada enda ja toetada teiste kohaoleku ja keskendumise oskust kunstitegevuse kaudu

ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL

Kogumaht: 12 ah

ÕPPE SISU

Kursuse eesmärk:

Kujundada arusaam võimalustest toetada sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut ning keskendumise ja enesejuhtimise võimekuse kasvu läbi loova kunstipraktika.

1.Koolituspäev

KohaloluKunst, mis see on? Ainealaste, sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise ning keskendumise ning kohalolu eesmärkide integreerimine. Erinevad loovad kunstipraktikad õppimist toeatamas.
Praktika.

2.koolituspäev

Õpetaja sotsiaalne emotsionaalne kompetents. Kunstipraktikate võimalused vaimses heaolus ja stressi juhtimisel.

Praktika

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Teadvustab enda rolli õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamisel.
 • Mõistab kohalolu ja keskendumise olulisust õppimisprotsessis.
 • Teab teadlike ja loovate kunstipraktikate (mindfulness-based art) võimalusi sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise toetamiseks.
 • Oskab kasutada teadlikke ja loovaid kunstipraktikaid õpilaste tunnete juhtimise ja keskendumise parendamisel.
 • Teadvustab enda tugevaid ja arendamist vajavaid sotsiaalseid ning emotsionaalseid kompetentse ning nende olulisust tööalaste eesmärkide saavutamiseks.

ÕPPEKIRJANDUS

Callahan, M. J. (2016). Mindfulness based art. The SPARKS Guide for Educators and Counselors. Friesen Press
Greenhalgh, W. A. (2020). Mindfulness and the Art of Drawing. Leaping Hare Press
Penman, D. (2015). Mindfulness for Creativity. Piatkus

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Hubane ja mugav ruum, mis võimaldab liikumist ning paaris- ja grupitööd.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 • Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% mahus.
 • Harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas.
 • Iseseisev praktiseerimine.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus.
 • Alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel tõend.

Õppekava koostaja: MA Kaia Lainola, PhD Edna Vahter.
Koolitaja kompetents: MA haridusteadustes.

Mentorlus ja arengut toetav koostöö meeskonnas


ÕPPEKAVARÜHM

Integreeritud haridus

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED
(sihtrühm)

Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad toetada meeskonna arengut läbi koostöise õppimise.

ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL

Kogumaht: 30 ah

ÕPPE SISU

Koolituse eesmärk:
Meeskonna areng ja positiivse kliima loomine läbi koostöö- ja enesehoiu oskuste õppimise; enda rolli ja tegevuste mõistmine, kuidas koostöös enam õppida ja üksteise professionaalset arengut toetada; eneseteadlikkus ning oskused enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks meeskonnas.

I Eneseteadlikkus

Heaolu roll meeskonnas ja õppimisel. Individuaalsed tugevused kui meeskonna ressurss. Väärtustav uurimine. Võimalused toetada professionaalset arengut, motivatsiooni ja toimetulekut meeskonnas.

II Suhe kui dialoog

Koostöine õpikäsitus. Sotsiaalne ja emotsionaalne kompetentsus. Koostööd toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Suhtlemisoskused ja enesekohased oskused stressi juhtimisel. Aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus, teadlik tasandikasutus, tunnete juhtimine.

III Koostöö professionaalse arengu toetamisel

Koostöised tegevused professionaalses arengus. Supervisioon kui positsiooni muutus ja tööalane jõustamine meeskonnas. Emotsionaalne toetus. Mõtteviisid. Emotsionaalne paindlikkus.

IV Eesmärgid

Fookus ja eesmärgid. Eesmärkide disain meeskonnas. Erinevad eneseanalüüsi toetavad meetodid meeskonnas. Coaching meeskonna arengu toetamisel.

V Tähistamine

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Mõistab koostöö tähendust organisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele.
 • Teadvustab enda võimalusi vastastikuse õppimise toetamiseks.
 • Mõistab sotsiaalse ja emotsionaalse kompetentsuse olulisust ning kasutab suhetes dialoogi.
 • Oskab hoolitseda oma emotsionaalse heaolu eest, juhtida stressi ning toetada positiivset kliimat meeskonnas ja organisatsioonis.

ÕPPEKIRJANDUS

Caddy, A. (2017). Kohalolu. Äripäev
David, S (2018). Emotsionaalne paindlikkus. Äripäev
Dweck, C. (2017). Mõtteviis. Pegasus
Rogers, J. (2019). Juht kui treener. Äripäev

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Hubane ja mugav ruum, mis võimaldab liikumist ning paaris- ja grupitööd.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 • Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% mahus
 • Harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas.
 • Iseseisev praktiseerimine.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus.
 • Alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel tõend.

Õppekava koostaja: MA Kaia Lainola.
Koolitaja kompetents: MA haridusteadustes.

Positiivne psühholoogia praktikas


ÕPPEKAVA NIMETUS

Positiivne psühholoogia praktikas

ÕPPEKAVARÜHM

Integreeritud haridus

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtrühm)

Sobib kõigile, kes soovivade hoolitse enda ja organisatsiooni heaolu eest.

ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL

 • Kogumaht: 32 ah
 • Auditoorne töö: 3 x 6 ah
 • Iseseisev töö: 14 ah

ÕPPE SISU

Positiivne psühholoogia on inimese optimaalse funktsioneerimise ja arengu teaduslik uurimine. Positiivne psühholoogia keskendub inimlikele tugevustele ja võimalustele nende kasutamise kaudu suurendada heaolu. Rõhuasetus on praktiliste oskuste arengul.

1. Koolituspäev

Positiivne psühholoogia, mis ja milleks? Kulgemine
Heaolu tähtsusest Subjektiivne ja psühholoogiline heaolu. Heaolu mõjutavad tegurid. Kelle vastutus on inimese heaolu?

2. Koolituspäev

Hedonistlik ja eudaimooniline heaolu. Suhete roll heolus. Tunded ja nende mõju heaolule. Pühendumine ja isiklikud tugevused. Kuidas valida tugevustele keskendumine nõrkustega võitlemise asemel

3. Koolituspäev

Kohalolu roll heaolus. Enesehoid ja oma vajaduste märkamine. Praktika kui aju treening.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 • Teab ja mõistab positiivse psühholoogia kui teadussuuna ajalugu, arenguid ja meetodeid.
 • Väärtustab positiivse psühholoogia keskseid põhimõtteid ja nende rakendusvõimalusi erinevates eluvaldkondades.
 • Oskab kasutada positiivse psühholoogia põhimõtteid enda ja teiste heaolu toetamiseks.

ÕPPEKIRJANDUS

Kirjandus:
Boniwell, I (2014). Positiivne psühholoogia Äripäev
Csikszentmihalyi (2007). Kulgemine. Pegasus
Neff, K. (2017). Enesekaastunne. Äripäev
Seligman, P (2008). Ehe õnn. Väike vanker
Seligman, M. (2011). Flourish- a new understanding of happiness and well-being. Nicolas Breadly Publishing

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Hubane ja mugav ruum, mis võimaldab liikumist ning paaris- ja grupitööd.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 • Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% mahus.
 • Harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas.
 • Iseseisev praktiseerimine.

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus.
 • Alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel tõend.

Õppekava koostaja: MA Kaia Lainola